Odstąpienie od umowy / zwroty

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty odebrania przesyłki i wysłanie oświadczenia na adres:

  Storeit/ Roselle ul. ul. Omłotowa 23, 94-251 Łódź 


  Wzór oświadczenia do pobrania:
  Formularz reklamacji lub zwrotu towaru, wersja w PDF
  Formularz reklamacji lub zwrotu towaru, wersja w WORD


  Sklep niezwłocznie przekaże Klientowi zapisane na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia, w formie pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailem, w zależności od wymagania Klienta.

 2. Zwracany Towar należy odesłać również na powyższy adres pocztowy sklepu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 3. W miarę możliwości prosimy o dołączenie paragonu lub faktury (lub ich kopii), co znacznie ułatwi nam zaksięgowanie zwrotu.
 4. Sklep zwraca wszystkie koszty poniesione przez Klienta w związku z zawarciem umowy sprzedaży nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub otrzymania od Klienta dowodu odesłania towaru. Zwrot dokonywany jest w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto, lub w innej bezpłatnej formie uzgodnionej z Klientem. Jeśli była wystawiona faktura, Sklep wystawi i prześle do Klienta stosowną korektę faktury. Po otrzymaniu podpisanej przez Klienta kopii korekty, Sklep niezwłocznie zwróci środki pieniężne. Zwrotowi podlega całkowity koszt poniesiony przez Klienta w momencie dokonania zakupu wraz z poniesionym kosztem transportu towaru do Klienta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, odnosi się do świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, lub rzeczy dostarczane są w zapieczętowanych opakowaniach i nie można ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta.
 7. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Wysokość kosztu odesłania towaru jest uzależniona od cennika Poczty Polskiej lub cennika firmy kurierskiej, z której Klient korzysta dokonując zwrotu. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

  Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
pixel